windows API数据类型与.NET数据类型参照表

分类:.NET
 标签:windowsAPI,数据类型,.NET
   修改 | 阅读(1594)| 评论(0)

.NET Framework虽然已经给我们封装了很多系统的函数来供我们调用,但还有很多是不常用的,.NET Framework也没有帮我们封装,这时就要我们自己来调用windows系统的API函数来处理,但有时候我们查到了对应的API函数,但由于其数据类型与我们常用的.NET的数据类型不同,就不知道要用什么数据类型来传参及接收数据,下面列出了这些数据类型的对比,以做记录。


BOOLSystem.Int32
BOOLEANSystem.Int32
BYTESystem.UInt16
CHARSystem.Int16
COLORREFSystem.UInt32
DWORDSystem.UInt32
DWORD32System.UInt32
DWORD64System.UInt64
FLOATSystem.Float
HACCELSystem.IntPtr
HANDLESystem.IntPtr
HBITMAPSystem.IntPtr
HBRUSHSystem.IntPtr
HCONVSystem.IntPtr
HCONVLISTSystem.IntPtr
HCURSORSystem.IntPtr
HDCSystem.IntPtr
HDDEDATASystem.IntPtr
HDESKSystem.IntPtr
HDROPSystem.IntPtr
HDWPSystem.IntPtr
HENHMETAFILESystem.IntPtr
HFILESystem.IntPtr
HFONTSystem.IntPtr
HGDIOBJSystem.IntPtr
HGLOBALSystem.IntPtr
HHOOKSystem.IntPtr
HICONSystem.IntPtr
HIMAGELISTSystem.IntPtr
HIMCSystem.IntPtr
HINSTANCESystem.IntPtr
HKEYSystem.IntPtr
HLOCALSystem.IntPtr
HMENUSystem.IntPtr
HMETAFILESystem.IntPtr
HMODULESystem.IntPtr
HMONITORSystem.IntPtr
HPALETTESystem.IntPtr
HPENSystem.IntPtr
HRGNSystem.IntPtr
HRSRCSystem.IntPtr
HSZSystem.IntPtr
HWINSTASystem.IntPtr
HWNDSystem.IntPtr
INTSystem.Int32
INT32System.Int32
INT64System.Int64
LONGSystem.Int32
LONG32System.Int32
LONG64System.Int64
LONGLONGSystem.Int64
LPARAMSystem.IntPtr
LPBOOLSystem.Int16[]
LPBYTESystem.UInt16[]
LPCOLORREFSystem.UInt32[]
LPCSTRSystem.String
LPCTSTRSystem.String
LPCVOIDSystem.UInt32
LPCWSTRSystem.String
LPDWORDSystem.UInt32[]
LPHANDLESystem.UInt32
LPINTSystem.Int32[]
LPLONGSystem.Int32[]
LPSTRSystem.String
LPTSTRSystem.String
LPVOIDSystem.UInt32
LPWORDSystem.Int32[]
LPWSTRSystem.String
LRESULTSystem.IntPtr
PBOOLSystem.Int16[]
PBOOLEANSystem.Int16[]
PBYTESystem.UInt16[]
PCHARSystem.Char[]
PCSTRSystem.String
PCTSTRSystem.String
PCWCHSystem.UInt32
PCWSTRSystem.UInt32
PDWORDSystem.Int32[]
PFLOATSystem.Float[]
PHANDLESystem.UInt32
PHKEYSystem.UInt32
PINTSystem.Int32[]
PLCIDSystem.UInt32
PLONGSystem.Int32[]
PLUIDSystem.UInt32
PSHORTSystem.Int16[]
PSTRSystem.String
PTBYTESystem.Char[]
PTCHARSystem.Char[]
PTSTRSystem.String
PUCHARSystem.Char[]
PUINTSystem.UInt32[]
PULONGSystem.UInt32[]
PUSHORTSystem.UInt16[]
PVOIDSystem.UInt32
PWCHARSystem.Char[]
PWORDSystem.Int16[]
PWSTRSystem.String
REGSAMSystem.UInt32
SC_HANDLESystem.IntPtr
SC_LOCKSystem.IntPtr
SHORTSystem.Int16
SIZE_TSystem.UInt32
SSIZE_System.UInt32
TBYTESystem.Char
TCHARSystem.Char
UCHARSystem.Byte


您的昵称:*
QQ登录(无需注册直接登录可进行回复)
您的邮箱:(填写邮箱,如有回复可进行邮件通知)
验证码:
点击刷新